Untitled Document
 

سازماندهی‌ مشاركت‌ گروههای‌ مختلف‌ بویژه‌ محرومین‌، قدرت‌ مواجهه‌ آنها با محیط‌ را افزایش‌ داده،‌ زمینه‌های‌ تعالی‌ را فراهم‌ می آورد. مشاركت‌ ، راه‌ سازش‌ و حل‌ مناقشه است و به‌ پیشرفت‌ نظام‌ اجتماعی‌ منجر می‌شود.‌ بی‌ توجهی‌ به‌ عامل‌ انسانی‌ در فرآیند طراحی‌، اجرا ، ارزشیابی و ارزیابی برنامه‌ها موجب عدم تحقق اهداف طرح ها، برنامه ها، گروه ها و سازمان ها می گردد. زمانی‌ جامعه‌ متعالی می گردد؛ كه‌ همه‌ افراد، قدرت‌ مواجهه‌ خود را با محیط‌ افزایش‌ دهند. این‌ قدرت‌ منوط به سه چیز است:
• وسعت‌ دامنه‌ درك‌ انسان ها (آگاهی‌)
• میزان‌ به‌ كارگیری‌ علم از طریق‌ ساخت‌ ابزارها (تکنولوژی)
• شیوه‌ سازماندهی‌ كار (مدیریت)
ما می خواهیم با سازماندهی‌ مشاركت‌ گروه‌های‌ مردم‌، قدرت‌ مواجهه‌ با محیط‌ را در انسان‌ها افزایش‌ دهیم. اولین گروه هدف ما ، خودمان هستیم!!
رسالت بنیادی ما، تسهیل انباشت و گسترش سرمایه انسانی و رسیدن‌ به‌ خود اتكائی‌ و پیشرفت فردی‌ ، گروهی و سازمانی است. نخستین‌ و بیشترین‌ تأكید ما معطوف‌ به‌ ارزشیابی فردی و سازمانی به منظور ظرفیت سازی برای‌ تحقق‌ اهداف‌ گروه ها،سازمان ها و برنامه هاست.ما می خواهیم مردم‌ متشكل‌ در قالب سازمانها، برنامه ها و محلات و ... قادر شوند از منابع‌ تولید خودشان‌ در محل‌، بهتر بهره‌برداری‌ را به‌ عمل‌ آورند، منابع‌ و خدمات‌ جدیدی‌ تولید كنند، برابری‌ و مساوات‌ را ترویج‌ و فقر را كاهش‌ دهند.
ما می خواهیم گروه های متشکل مردم در هرجا بتوانند با تأثیرگذاری‌ بر انواع محیط ها و قدرت های اطرافشان آن‌ها را به‌ سمت‌ تحقق اهداف‌ خویش سوق‌ دهند.ما می خواهیم با به کارگیری سرمایه انسانی موجود در گروها ، سازمان ها و برنامه ها ، چارچوب های ‌ نهادی برای تعالی کشور و مردم جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
برمبنای مبانی یاد شده ، رسالت ، اصول چهار گانه رحمت ، راهبردها، مخاطبین و روشهای ما در نظر و انشاءالله عمل عبارتند از:

اصول:

• روشنگری و آموزش
• حمایت و آشكار سازی
• مشاركت و نهاد سازی
• تسهیلگری و آ زاد سازی

هدف : تسهیل انباشت،گسترش و استفاده بهینه از سرمایه انسانی

راهبردها: روشنگری ، آگاهی بخشی، جامعیت بخشی به نگرش ها و ارتقاء سطح توقع مخاطبین از خودشان و جامعه

مخاطبین: سازمان ها، برنامه ها، گروه ها

روش ها : ترغیب مخاطبین به : خواندن ، نوشتن ، حرف زدن ، گوش دادن ، نقد علمی ، نقد اجتماعی ، گسترش روابط اجتماعی و...
 

 
 
 
 
 
 


 
Untitled Document
© : همه حقوق برای موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین محفوظ است.  90 - 1383