Untitled Document
 
موضوعات فعالیت مؤسسه
تسهیل توسعه سرمایه انسانی از طریق روشنگری ،آگاهی بخشی، تسهیلگری و توانمند شدن مردم برای حل مسائل خودشان و ترغیب مردم به خواندن ، نوشتن ،حرف زدن و گوش دادن از طرق : گفت وگو، جستجو،مطالعه،آموزش و ارزشیابی از خودشان و برنامه هایشان و برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی در خصوص موضوع مؤسسه.
 
 
 
 
 


 
Untitled Document
© : همه حقوق برای موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین محفوظ است.  90 - 1383