Untitled Document
 

فرایند ارزشیابی توانمندساز در سازمان ها و برنامه ها اغلب با یك كارگاه آموزشی یك تا سه روزه ، آغاز می شود . در این كارگاه همه ذی نفعان برنامه برای مشاركت، تشویق به حضور می شوند . نوعاً یك ارزشیاب توانمندساز كارگاه آموزشی را می گرداند. مربی یا تسهیل گر( ارزشیاب توانمندساز) ممكن است یك عضو گروه باشد؛ اگر تخصص ارزشیابی داشته باشد و یا یك دوست منتقد غیر مرتبط با برنامه. ارزشیابی توانمندساز دارای سه مرحله است . هر یك از این سه مرحله در كارگاه آموزشی معرفی می شوند.

 
 
 
 
 


 
Untitled Document
© : همه حقوق برای موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین محفوظ است.  90 - 1383