Untitled Document
 
اولین مرحله، پایداركردن جملات رسالت(Mission Statements) درباره برنامه است. فرایند تعریف كردن رسالت با بحث های باز، خرده گیری و تأمل شرکت کنندگان در کارگاه با ارائه مستندات همراه و متمایز می گردد.
 
 
 
 
 


 
Untitled Document
© : همه حقوق برای موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین محفوظ است.  90 - 1383