Untitled Document
 
 در مرحله دوم ، ممیزی وظایف و فعالیت ها و به عبارتی بررسی موجودی ( Tacking Stock ) صورت می گیرد. این مرحله در بردارنده تعریف كردن ودرجه بندی میزان موفقیت فعالیت هاست . كاركنان و ذی نفعانِ برنامه چگونگی خوب اجرا شدن برنامه در هر یك از فعالیت های تعریف و اولویت بندی شده را در یك مقیاس 10 درجه ای از 1 به معنی كم تا 10 به معنی زیاد، ضمن بحث با یكدیگر ارزشگذاری می كنند . این كار كمك می كند كه بفهمیم برنامه در چه وضعیتی قرار داشته ، نقاط قوت و ضعف آن كجاست و بطور كلی در چه سطحی از پیشرفت قرار دارد.
 
 
 
 
 


 
Untitled Document
© : همه حقوق برای موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین محفوظ است.  90 - 1383