Untitled Document
 
نحوه و مدت اجرای کارگاه:

این کارگاه را می توان به سه شکل به اجرا گذاشت. شکل مطلوب اجرای کارگاه، برگزاری آن در سه روز متوالی است.شکل دوم برگزاری گارگاه ، اجرای آن در سه روز غیر متوالی با صرف 24 ساعت در 6 جلسه است .سومین شکل قابل قبول برای اجرای کارگاه آموزشی ارزشیابی توانمند ساز اجرای آن در در یک روز و در سه جلسه متوالی3 ساعته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Untitled Document
© : همه حقوق برای موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین محفوظ است.  90 - 1383