Untitled Document
 
اتخاذ رویكردهای نوین در تحقیق وارزشیابی از جمله تحقیق مشارکتی اجتماع محور (Community-Based Participatory Research)منجر به نظریه پردازی‌های جدید و ارائه الگوهای روزآمدی برای ارزشیابی از جمله ارزشیابی توانمندساز ( Empowerment Evaluation ) شده است. ارزشیابی توانمندساز، نوعی ارزشیابی برنامه (Program Evaluation ) می باشد. هر برنامه دارای اهداف، محتوی، كاركنان، مخاطبان و نتایجی است؛ در مدل ارزشیابی توانمندساز با همه اینها سروكار داریم. از طرف دیگر، ارزشیابی توانمندساز، نوعی ارزشیابی كیفی (Qualitative Evaluation) در مقابل ارزشیابی، كمی ( Quantitative Evaluation ) می باشد . البته این بدان معنی نیست كه درِ ارزشیابی توانمندساز از ابزارهای اندازه گیری كمی استفاده نمی شود، بلكه بدین معنی است كه روح حاكم بر ارزشیابی توانمند ساز با ارزشیابی های كمی كاملا متفاوت است. از طرف دیگر این مدل ارزشیابی، نوعی ارزشیابی پیامد ( Outcome Evaluation ) و در عین حال نوعی ارزشیابی فرایند (Process Evaluation) نیز می باشد. همچنین این مدل ارزشیابی نوعی ارزشیابی درونی ( Internal Evaluation ) در مقابل ارزشیابی بیرونی (External Evaluation ) می باشد .

اصول ارزشیابی توانمندساز عبارتند از:

• بهبود Improvement
• دارندگی اجتماعی Community Ownership
• فراگیری Inclusion
• مشاركت مردم سالارانه Democratic Participation
• عدالت اجتماعی Social Justice
• دانایی محلی(بومی) Community Knowledge
• راهبردهای استناد محور Evidence-Based Strategies
• ظرفیت سازی Capacity Building
• یادگیری سازمانی Organizational Learning
• پاسخگویی Accountability
 
 
 
 
 
 
 


 
Untitled Document
© : همه حقوق برای موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین محفوظ است.  90 - 1383