Untitled Document
 
آموزش ( Training )
در این چهره از ارزشیابی ، ارزشیابان به مردم یاد می دهند كه مجری ارزشیابی های خودشان باشند و بنابراین بیشتر خود بسنده شوند. این رهیافت، حساسیت ها را كاهش داده و از ارزشیابی راز زدائی می نماید. چنین یادگیری هایی در وضع مطلوب به درونی شدن ارزشیابی در سازمانها كمك می كند . قواعد كلی و تجربیات، ارزشیابی را به عنوان یك بخش درونی از برنامه ریزی پروژه قرار داده است . یك ارزشیابی بیرونی به عنوان تمرینی در وابستگی به جای یك تمرین توانمندساز به حساب می آید . در ارزشیابی بیرونی، فرایند ارزشیابی بدون افزایش آگاهی یا تجربه قابل توجه ذینفعان برنامه ، خاتمه می یابد . درست بر عكس در ارزشیابی درونی كه توسط ذی نفعان و مشاركت كنندگان در برنامه اجرا می شود ؛ آگاهی و تجربه ذینفعان برنامه به نحوی قابل توجه ارتقاء یافته وارزشیابی تداوم یافته و در مجموعه مورد ارزشیابی، ضمن درونی شدن، فرصتهایی برای ظرفیت سازی ایجاد می نماید.در ارزشیابی توانمندساز ، ارزشیاب و افرادی كه از ارزشیابی سود می برند ، نوعا در یك برنامه هم سطحِ یادگیری از هم دیگر قرار دارند.
 
 
 
 
 
 
 


 
Untitled Document
© : همه حقوق برای موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین محفوظ است.  90 - 1383