Untitled Document
 
تسهیلگری ( Facilitating )
ارزشیابان توانمندساز به عنوان مربی یا تسهیلگر، خدمت كرده و به دیگران كمك می كنند ، یك خود ارزشیابی را اجرا كنند. در نقش ارزشیاب به عنوان مربی، وی فراهم كننده راهنمائی های عمومی و جهت دادن به تلاشها و حضور یافتن در جلسات برای تنظیم وتسهیل، هر قدر كه نیاز باشد ، می‌باشد. تاكید ارائه كمك های بیرونی به كاركنان برنامه مورد انتقاد است. به عبارت دیگر كاركنان و ذی نفعان برنامه گرایش به ایفای نقش ارزشیاب به عنوان یك متخصص دارند. كه به آنها بگویند چه كار بكنند و چه كار نكنند . در بعضی از موارد وظیفه ارزشیاب، نشان دادنِ بی وقفه موانع و تعریف و روشنگری الگوهای نامناسبِ ارتباطی است.
یك مربی ارزشیابی توانمندساز می تواند همچنین اطلاعات مفیدی درباره اینكه چگونه می‌توان تیم های تسهیلگری ایجاد كرد ، ارائه نماید. تیم هایی كه بتوانند تحلیل هایی برای ایجاد تعادل ارائه كرده و مهارت های اجتماعی كار همراه با مقاومت دیگران ، اما با علاقه را كسب نمایند. این تیم ها همچنین باید جلسات را احیاء كرده و جلو برده و واحدها و افراد خسته را تقویت نماید. این تیم ها بایستی پاسخ مسائل متنوع مورد توافق را بیابند. پیشنهادهای ساده مطرح شده اخیر چنانچه به درستی تحقق نیابند؛ می تواند تلاشها را از مسیر درست خارج كرده و اختلالات جدی ایجاد كند . یك مربی می تواند همچنین برای كمك فرا خوانده شود تا طرح ارزشیابی ایی با حداقل كمك های اضافی تهیه نماید.
مربی ارزشیابی توانمندساز باید اطمینان حاصل كند كه كاركنان برنامه توانایی انجام ارزشیابی را پیدا كرده و تسلط كافی بر آن دارند. وظیفه مربی فراهم كردن اطلاعات مفید بر اساس آموزشهای ارزشیابان و تجربیات گذشته خودش برای حفاظت از تلاشها در روندی رو به رشد می باشد.
 
 
 
 
 
 
 


 
Untitled Document
© : همه حقوق برای موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین محفوظ است.  90 - 1383