Untitled Document
 
حمایت ( Advocacy )
تجربیات مشترك محیط كار، تصویر مشتركی از خود ارزشیابی و ارتباط آن با دفاع از خود در سطح فردی ایجاد می كند . كارمندان اغلب به همراه مدیران برای دستیابی به اهداف و مستندسازی پیشرفت و ارائه ادعای خود برای ارزیابی عملكردشان ، تشریك مساعی می‌كنند؛ بنابراین خود ارزشیابی به یك ابزار حمایت یا به كار بردن مدارك قابل باور برای دفاع از عملكرد خود در واژه‌هایی مانند افزایش یا ارتقاء خود نمایی می‌كند. فرایند چنین خود ارزشیابی شخصی به آسانی قابل انتقال به سطح گروه یا برنامه می باشد.
 
 
 
 
 
 
 


 
Untitled Document
© : همه حقوق برای موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین محفوظ است.  90 - 1383