Untitled Document
 
آشكارسازی  ( Illumination )
آشكارسازی یك نوع باز كردن چشم ، بیدار باش و روشنگری تجربیات است؛ كه نوعا یك بینش یا ادراك جدید درباره نقش ها ، ساختارها و پویاییهای گروهی در فرایند تعیین ارزش وجنبه های بهبود برنامه به وجود می‌آورد. ارزشیابی توانمندساز در تعدادی از سطوح روشنگری می كند. برای مثال در سطح فردی، مدیر یک سازمان در ارزشیابی توانمندساز با داشتن كمی یا حتی هیچ پیشینه پژوهشی ، اطلاعات خود را درباره مفاهیمی چون: سنجش پذیر بودن ، قابل تشخیص بودن و فرضیه سازی در طول بحث ها درباره شاخصها و خود ارزشیابی، بهبود می بخشد. این فقط برای او یك روشنگری یا آشكارسازی نیست بلكه به همان خوبی ، روشنگری برای گروه است. این به معنای‌آن است كه آنها می توانند به عنوان یک سازمان، فرصت فكر كردن درباره مسائلشان و ارتقاء بخشیدن وضعیت كاری اشان ، فرضیه ها و آزمون هایی برای فرضیات داشته باشند و ارائه چنین تجربه ی آشكار سازی ، شور فكری مشابهی در هر یك از كسانی كه درگیر ارزشیابی و تجربه كردن اولین سئوالات پژوهشی هستند ایجاد می‌كند. این فرایند، یك اجتماع پویا از یادگیرندگان به عنوان مردمی كه به هنر و علم ارزشیابی كردن خودشان مشغول هستند ، وبه عبارتی یک سازمان یادگیرنده ایجاد می نماید.
 
 
 
 
 
 
 


 
Untitled Document
© : همه حقوق برای موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین محفوظ است.  90 - 1383