Untitled Document
 
آزاد سازی (Liberation )
آشكار سازی اغلب پایه هایی برای سطح آزاد سازی فراهم میكند. ارزشیابی توانمندساز می تواند رها كننده قدرتمند نیروهای رها ساز برای خود تعیین كنندگی باشد. آزاد سازی عملی ناشی از آزاد بودن یا آزادی فرد یا برنامه و سازمان از نقش ها ومحدودیت های گذشته و آزاد شدن از انتظارات و نقش های جا افتاده موجود می باشد.آزاد سازی به یافتن فرصت های جدید،دیدن منلبع موجود در یک چشم انداز روشن جدید و باز تعریف نقش ها و هویت های جدید برای مردم،گروه ها و سازمان ها، توسط خودشان منجر می گردد. بسیاری از مواردی كه تاكنون درباره ارزشیابی توانمندساز مطرح كردیم نشان دهنده آن است که مردم چگونه می توانند به تقویت زندگی اشان پرداخته و اقدامات مفید برای ارزشیابی خودشان انجام دهند.این فعالیت ها منجر به آزاد شدن آنها از انتظارات و نقش های جا افتاده موجودشان خواهد شد. این مطالب همچنین نشان میدهند چگونه فرایند ارزشیابی توانمندساز قادر به فراهم نمودن فرصت های : مشاركت،یادگیری،هم افزایی ،فرصت یابی وظرفیت سازی می گردد .


 

 
 
 
 
 
 


 
Untitled Document
© : همه حقوق برای موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین محفوظ است.  90 - 1383